नाशिक पदवीधर मतदारसंघ नोंदणी फॉर्म : नमुना १८

प्रती,
आमदार सुधीर तांबे मित्र परिवार,
नाशिक पदवीधर मतदारसंघ.

      मी विनंती करतो / करते की माझे नाव पदवीधर मतदार संघाच्या मतदार यादी मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी मार्गदर्शन करण्यात यावे.

माझा तपशील खालील प्रमाणे आहे.